โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 0 0 0
2014 จิตอาษาแนวพุทธ:ศึกษากรณีพระอินทร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2014 แนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0