โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2011

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2011 การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้ช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 ศีลข้อห้า: สติกับพุทธจริยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0