โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 6 0 0 0
2015 โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 ประเด็นจริยธรรมในการหลบหลีกภาษีอากร : การศีกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะพุทธศาสนาเถรวาท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2015 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสังสารวัฏในปรัชญาสางขยะและพุทธปรัชญาเถรวาท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0