โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 5 1 0 0
2013 ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์ :สารัตถะและพัฒนาการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2013 บริโภคนิยมเชิงพุทธ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพิยงกับบริโภคนิยมแบบพุทธ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 1 0 0
2013 โครงการวิจัย เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0