โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2017

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 6 3 0 0
2017 ข้อวิพากษ์ที่มีต่อภววิทยาเชิงวัตถุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การสังเคราะห์มโนทัศน์จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพุทธจริยศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2017 แบบกริยาวิเศษณ์นิยมและเนื้อหาของการรับรู้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ทฤษฎีบทหมายเลขห้าของฟิตช์กับการตีความในฐานะปฏิทรรศน์ของความสามารถเป็นที่รู้ได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 วิถีแห่งโพธิสัตว์ในพุทธศาสนานิกายวัชรยานกับการพัฒนาตน ในทรรศนะขององค์ดาไลลามะที่ ๑๔ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ข้อปฏิเสธประการหนึ่งในเชิงพุทธปรัชญาเถรวาทต่อการหักเลี้ยวแบบอนิยัตินิยม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ทฤษฎีเชิงญาณวิทยาว่าด้วยอัตตสัมมาปณิธิ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2017 ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทยกับปรัชญาเสรีนิยมใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0