โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2012

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2012 ศึกษาวิเคราะหฺปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ กรณีศึกษาพระธรรมสิงหบูราจารย์ (จรัญ ฐิตฺธมฺโม) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 วิภาษวิธีของเฮเกลและคุรุนาคารชุน : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0