โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2007

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2007 ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรม: มุมมองจากพุทธปรัชญาเถรวาท หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0