โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2019 การจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธตามแนววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 3 0 0
2019 แบบจำลองส่วนหน้าของการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพและนัยสำคัญที่มีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 การทำให้ชัดแจ้งเชิงปรัชญาว่าด้วยรักหลังมรณกรรมในฐานะคุณธรรมที่มีเหตุผล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2019 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พุทธทางเหนือและใต้ของมหานิทานสูตร ในประเด็นปัจจัยการกำเนิดของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2019 ภูตกสิณในฐานะเป็นบาทฐานประการหนึ่งของอภิญญา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2019 การศึกษาวิเคราะห์ข้อสงสัยเรื่องการบัญญัติครุธรรม 8 ของพระพุทธเจ้าและความไม่เสมอภาคของการอนุญาตบวชภิกษุณี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 อานาปานสติกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ : จิตบริการเพื่อประชาชน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 ศึกษาการทำสมาธิเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาประโยชน์นิยมของจอห์น สจ๊วต มิลล์ กับปรัชญาภควัทคีตา : การศึกษาเชิงปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0