โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2023

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 0 0 0
2023 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์จตุรงคสันนิบาตในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 2 0 0 0
2023 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสังคมประชาธิปไตยผ่านมุมมองของพหุนิยมทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0