โครงการวิจัยภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320222019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2016 แรงจูงใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี ในการเข้าศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ทรรศนะของฮาร์ทรี ฟีลด์ ที่มีต่อสถานะทางภววิทยาของสัตภาพเชิงคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสังสารวัฏในปรัชญาสางขยะและพุทธปรัชญาเถรวาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ประเด็นจริยธรรมในการหลบหลีกภาษีอากร : การศีกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2016 วิธีวิทยาการวิจัยในปรัชญาวิเคราะห์ช่วงเริ่มต้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0