การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 1
2018 exKotchakorn Prangviset, exMolnapat Songpim, exNatthawut Yodsuwan, exSiwaporn Wannawilai, exMonchai Dejsungkranont, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 132-139
Publish Year National Journal 2
2018 exSuraphon Chaiwongsar , inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exNathachai Tiengburanatam, "การพัฒนาวิธีคัดกรองคุณสมบัติพรีไบโอติกในผลผลิตทางการเกษตร", Agricultural Sci. J. , ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 539-543
2018 exNattiporn Nokkaew, exShuichi Shiratori, exSutep Gonlachanvit,, exT. Chaiwatanarat, exT. Nasing, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, ex Paramate Horkaew, exVijit Kanungsukkasem, "Evaluation of the first radiolabeled 99mTc-Jerusalem artichoke-containing snack bar on gastric emptying and satiety in healthy female volunteers", JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND (J. Med. Assoc. Thai), ปีที่ 101, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า S13-S21
Publish Year International Conference 2
2017 exNattiporn Ornthanalai, exSutep Gonlachanvit, exSiree Chaiseri, exTawatchai Chaiwatanarat, exShuichi Shiratori, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, ex Paramate Horkaew6, exVijit Kanungsukkasem, "Effects of Jerusalem artichoke snack bar on gastric emptying and colon transit: a randomized crossover trial", FFC’s 22nd International Conference, Boston, MA, USA, Organized by FFC and BIDMC/Harvard Medical School Teaching Hospital, 1(1), 101–103., 22 - 23 กันยายน 2017, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2016 exMolnapat Songpim, exPILANEE VITHANOMSAT, exWen-Chien Lee, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Cloning and expression of endo-inulinase gene from Aspergillus niger TISTR 3570 in Pichia pastoris GS115", The 2016 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering. June 24–25, 2016. National Central University, Taoyuan, Taiwan (http://www.best.org.tw/web/conference/detail.php?scid=6&sid=6), 24 - 25 มิถุนายน 2016, Taoyuan ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2018 exณัฐสิทธิ์ ฉันทจิตปรีชา, exพฤทธิ์ ศรีรัตนจำรัส, exภัทราภรณ์ เนตรทอง, exศุภกิตติ์ เศวตภานุ, exชื่นนภา ชูศรี, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การหมักปลาร้าที่มีส่วนผสมของแป้งแก่นตะวันด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแล็กติกบริสุทธิ์", Book of Abstracts of the 56th Kasetsart University Annual Conference. January 30 - February 2, 2018. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 10
2021 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exหัทยา ตินนังวัฒนะ, "กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงจากแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค (Jerusalemm artichoke)", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exหัทยา ตินนังวัฒนะ, "กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงจากแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "กรรมวิธีการผลิตสารอาหารเสริมพรีไบโอติกสำหรับพืชและสัตว์", Kasetsart University, 2020
2019 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exศิวพร วรรณวิไล, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลเหลว", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exศิวพร วรรณวิไล, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "สูตรน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากน้ำตาลเหลวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
2019 exอ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล, exอ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "สูตรและกรรมวิธีการผลิตเนยข้าวไรซ์เบอร์รี่", มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2019
2018 exอ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร, exอ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "สูตรและกรรมวิธีการผลิตข้าวข้นหวานพรีไบโอติก", มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018
2018 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exปาณิศา วิจิตรจั่น, exณัฐชา ศิริวาริน, exนภัสกร ทองไชย, exมลนพรรษ สงพิมพ์, "กรรมวิธีการผลิตผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน", Kasetsart University, 2018
2016 exอ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร, exอ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "สูตรและกรรมวิธีการผลิตนมข้าวข้นหวาน", มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2016
2016 exอ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล, exอ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์, "สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด", มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2016