Petty Patent

Article
สูตรและกรรมวิธีการผลิตนมข้าวข้นหวาน
Proprietor
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
License ID
1603002232
Class
ชาติ
Grant Date
3 พฤศจิกายน 2016
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ส.ค. 2018 - 24 ธ.ค. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ บ้านเมือง ฯลฯ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สู่สาธรณะ,1 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018