โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์)

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Co-precipitation of asiatic acid and poly(L-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents", Journal of nanoparticle research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 4001-4013