การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววันวิไล สิงห์ชู, "The rheological properties of chitosan-pectin complex as affected by concentration ratios, pH and salts.", 14th World Congress of Food Science & Technology. International Union of Food Science & Technology (IUFoST), 19 - 23 ตุลาคม 2008, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววันวิไล สิงห์ชู, "Effect of concentration ratios on the rheological properties and encapsulation efficiency of chitosan-pectin complex.", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย