Person Image

  Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2555
  • วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  biopolymers catalysis electrospinning encapsulation fibers filtration food polymers packagingAgricultural residuesAloe vera gelAnatomyAntimicrobial nanofibersApplications of electricity in food processingApplied voltagesBicycle generatorBiocompatibleBiopolymerCelluloseCellulose acetatesChitosanchlorineCoconut waterCombined pretreatment processCookingCooking energyCrude palm oilEdible electrospunEffect of parametersElectric fieldselectrical conductivityElectrospinningElectrospun nanofibreElectrospunsEnergy efficiencyEthy celluloseEugenolExpansionFibersFibre diametersfree fatty acidGelatin solutionsJasmine RiceMicrowave heatingMorphologyNanofibersNanotechnologyohmic heatOhmic heatingPeroxidasePink discolorationPolyphenol oxidasepretreatmentProcessing parametersScaffoldScanning Electron MicroscopySolution concentrationWound dressingyieldกรดไขมันอิสระกระบวนการสกัดกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกล้วยตากกล้วยน้ำว้าการเกิดปฎิกิริยาเมลลาร์ดการเกิดสีชมพูการเข้ากันได้ทางชีวภาพการเคลือบด้วยไฟฟ้าการเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตการบดแยกการบำบัดน้ำการปรับสภาพ ชีวมวล การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ซางข้าวฟ่างหวานการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคค่าการนำไฟฟ้าคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเครื่องพาสเจอร์ไรซ์แบบต่อเนื่องตัวตรวจรู้อุณหภูมิเทคโนโลยีความร้อนร่วมนาโนเทคโนโลยีน้ำกระด้างน้ำเชื่อมผลไม้น้ำมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบน้ำล้างผักเนื้อมะพร้าวประหยัดพลังงานปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันผลปาล์มพาสเจอร์ไรเซชั่นฟางข้าวโลหะหนักวัสดุชีวภาพวัสดุปิดผิววัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวิธีการให้ความร้อนเบื้องต้นวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่องวุ้น

  Interest

  Electrospinning, Ohmic heating, Applications of electricity in food processing

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2558 - ก.พ. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 150,000.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 4103, 4105 ชั้น 1 อาคารตึกวิศวกรรมการอาหาร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Investigation and prevention of clogging during electrospinning of zein solutionKanjanapongkul K., Wongsasulak S., Yoovidhya T.2010Journal of Applied Polymer Science
  118(3),pp. 1821-1829
  52
  2Rice cooking using ohmic heating: Determination of electrical conductivity, water diffusion and cooking energyKanjanapongkul K.2017Journal of Food Engineering
  192,pp. 1-10
  50
  3Electrospun fibers: Fabrication, functionalities and potential food industry applicationsWeiss J., Kanjanapongkul K., Wongsasulak S., Yoovidhya T.2012Nanotechnology in the Food, Beverage and Nutraceutical Industries
  ,pp. 362-397
  38
  4Prediction of clogging time during electrospinning of zein solution: Scaling analysis and experimental verificationKanjanapongkul K., Wongsasulak S., Yoovidhya T.2010Chemical Engineering Science
  65(18),pp. 5217-5225
  32
  5Coagulation of protein in surimi wastewater using a continuous ohmic heaterKanjanapongkul K., Tia S., Wongsa-Ngasri P., Yoovidhya T.2009Journal of Food Engineering
  91(2),pp. 341-346
  23
  6Effects of ohmic pretreatment on crude palm oil yield and key qualitiesPootao S., Kanjanapongkul K.2016Journal of Food Engineering
  190,pp. 94-100
  22
  7Effects of ohmic pasteurization of coconut water on polyphenol oxidase and peroxidase inactivation and pink discoloration preventionKanjanapongkul K., Baibua V.2021Journal of Food Engineering
  292
  17
  8Antimicrobial activity of edible electrospun chitosan/cellulose acetate/gelatin hybrid nanofiber mats incorporating eugenolSomsap J., Kanjanapongkul K., Chancharoonpong C., Supapvanich S., Tepsorn R.2019Current Applied Science and Technology
  19(3),pp. 235-247
  10
  9Protein removal from fish mince washwater using ohmic heatingKanjanapongkul K., Yoovidhya T., Tia S., Wongsa-Ngasri P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(3),pp. 413-419
  9
  10Effect of parameters on the morphology and fibre diameters of edible electrospun chitosan-cellulose acetate-gelatin hybrid nanofibresSomsap J., Kanjanapongkul K., Tepsorn R.2018MATEC Web of Conferences
  192
  4
  11Single and combined effects of ohmic and microwave heating on crude palm oil quality and stabilityKanjanapongkul K.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 177-186
  1