ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค
OHL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค

OHL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

Email: fengkska@ku.ac.th

Phone Number: 034-281098

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

สุนิสา ปู่เถา

 

 

วีรยา ใบบัว