Person Image

  Education

  • กศ.ด.(การวัดผลการศึกษา), ม.ศรีนครีนทรวิโรฒ, ไทย
  • กศ.ม.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา), ม.ศรีนครีนทรวิโรฒ, ไทย
  • กศ.บ.(ภาษาไทย), ม.ศรีนครีนทรวิโรฒ, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  professional development STEM literacyAssessment CompetencyAssessment for LearningCoachingdiaster preventiondisastereducational research methodologyevaluationlearning resourcesMentoringnetworkO-NETresearch principles and international standardsStudent Teachersurvillanceurban communityการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์การเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์การค้าการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินและพัฒนาหลักสูตรการประเมินและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาระบบการพัฒนาวิชาวิชาชีพครูการเรียนรู้ภาษาไทยการวัดผลการศึกษาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การวิเคราะห์อภิมานการส่งเสริมการอ่านการเสพการให้ข้อมูลย้อนกลับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบครอบครัวความรักชาติความรู้สึกเชิงจำนวนคุณลักษณะรอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายประชาชนเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ชุมชนดวงตราไปรษณียากร แรงจูงใจ การสะสมเด็กปฐมวัยทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เทคโนโลยีทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนิสิตครูบทเรียนออนไลน์แบบทดสอบมาตรฐานแบบวัดแบบวัดความรู้สึกเชิงจำนวนประเมินโครงการปัญหาสาธารณภัยมาตรฐาน PISA-OECDมาตรฐานวิชาชีพครูโมเดลภาวะสันนิษฐานยาเสพติดยุทธวิธีการป้องกันเยาวชนระบบพี่เลี้ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาสมรรถนะด้านการประเมินสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาสาธารณภัยหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

  Interest

  การวัดผลการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - เม.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 13 เรื่อง (Unknown 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The development of a professional development model focusing on outdoor learning resources to enhance in-service teachers’ STEM literacyPitiporntapin S., Butkatanyoo O., Piyapimonsit C., Thanarachataphoom T., Chotitham S., Lalitpasan U.2023Kasetsart Journal of Social Sciences
  44(2),pp. 489-496
  2
  2Critiques on thai educational research methodologyLapanachokdee W., Lawthong N., Piyapimonsit C.2016Asian Social Science
  12(3),pp. 93-111
  0