Person Image

  Education

  • ค.ด. ( การวัดและประเมินผลการศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ม. ( สถิติการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ. ( ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  แบบวัดความคิดรวบยอด "monitoring and evaluation system" "utilization of quality assessment results" "education institution quality development" "basic education institutions" "แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ทางเลือกแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก" "แบบทดสอบสํารวจมโนทัศน์ทางเลือก" "มโนทัศน์ทางเลือก" "การวินิจฉัยมโนทัศน์ทางเลือก"A multi-level causal analysisAssessment for learningcausal relationship modeldiaster preventionDigital literacyDigital SkillsdisasterEducation developmenteducational research methodologyEffect sizeeffectiveness of schoolevaluationIndicators DevelopmentModerate Classmorality and desirable characteristics scale for preschool childrenMore KnowledgenetworkPersonnel Program Evaluationresearch principles and international standardsResearch productivityScience Learning AchievementScientific MindScientific Mind TestSituational TestSocio-emotional attributesSTEM Education Subject groups the tertiaryadmission systemsurvillanceTeacher School Quality Programurban communityvirtueการประเมินโครงการการประเมินโครงการ การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายในการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษการประเมินผลกระทบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินและพัฒนาหลักสูตรการประเมินและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาการประเมินหลักสูตรการผลิตครูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี ้ยง Coaching and Mentoringการพัฒนาแบบวัดการพัฒนาแบบวัด แบบวัดจิตสาธารณะการพัฒนาแบบวัด. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาวิชาวิชาชีพครูการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การศึกษาขั้นพื้นฐานการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารการสังเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ แบบฝึกทักษะ โครงงานคอมพิวเตอร์ความเป็นพลเมืองดี แบบวัดความรักชาติความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยเครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายประชาชนชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดวงตราไปรษณียากร แรงจูงใจ การสะสมแนวทางการประเมิน. ความสามารถทางคณิตศาสตร์แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ การประเมินที่บูรณาการกับการเรียนการสอน Assessment Approachแนวปฏิบัติทีดีด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบทดสอบวินิจฉัย การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบวัดการคิดวิเคราะห์ประเมินโครงการประสิทธิผลปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายนอก ปัญหาสาธารณภัยผลการประเมินคุณภาพภายนอกฝีมือแรงงานพัฒนาการของระดับคุณภาพการศึกษามาตรฐาน PISA-OECDมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษามาตรฐานและตัวชีวัดยุทธศาสตร์สำคัญระบบการติดตามและประเมินผลการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์รูปแบบการ Coaching and mentoringโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดวิชาฟิสิกส์วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาสถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา สมรรถนะตามสายงานการสอนสาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาสาธารณภัยหลักฐานเชิงคุณสมบัติทางจิตมิติหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

  Interest

  สถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Critiques on thai educational research methodologyLapanachokdee W., Lawthong N., Piyapimonsit C.2016Asian Social Science
  12(3),pp. 93-111
  0