Person Image

Administration

Education

 • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1)(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

แบบวัดความคิดรวบยอด Assessment CompetencyAssessment for LearningBasic Ed.Cur B.E.2544Competency in Teaching and LearningE-learningInnovation for Enhancing Teachers' CompeInstructional processMathematical connectionsMathematical modelingMathematical problems solvingการแก้ปัญหาการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ SSCS ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้แบบ MEAsการจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์การใช้คำถามการทำงานกลุ่มการทำวิจัยในชั้นเรียนการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตร์ครูครูการศึกษาขั้นพื้นฐานความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ความเป็นเลิศความมั่นคงของชาติความรักชาติความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา: เทคนิค K-W-D-Lความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายการศึกษาไทยแคลคูลัส 1โครงการคูปองพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดทักษะการคิดของผู้เรียนเทคนิค Team – Pair – Soloนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูนิสิตครูนิสิตครูที่มีสมรรถนะสูงแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูแบบทดสอบวินิจฉัย การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องประชาคมอาเซียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์วพฤติกรรมการสอนของครูมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายยุทธศาสตร์สำคัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับขั้นของ Van Hieleระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระบบการบริหารจัดการรูปแบบ SSCSรูปแบบการแปลงของเลชรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กวิธีการสอนแบบอุปนัยศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์สมรรถนะด้านการประเมินสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สสวท.สื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรกลางหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรความมั่นคงหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์

Interest

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก