Person Image

  Education

  • ปร.ด.( สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Construction Management ), Florida International University , U.S.A.
  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธนภณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธนภณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 27
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตลาดที่พักอาศัยกึ่งสำเร็จรูป,19 ม.ค. 2012 - 19 ม.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งทุน :บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย,1 ส.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246599 ชื่อวิชา Thesis,9 มิ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตลาดที่พักอาศัยกึ่งสำเร็จรูป,19 ม.ค. 2012 - 19 ม.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :CMC Exhibition Services Pte Ltd. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Thailand Green Building Conference 2012,20 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246591 ชื่อวิชา Research Methods in Urban & Envi. Planning,16 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Town Structure Planning for Koh Samui's Low-Carbon Development: Visualization and Adaptation of Gree แหล่งทุน :บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้ได้รับทุนจาก APEC,16 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,3 ต.ค. 2012 - 3 ต.ค. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดฯ แหล่งทุน :การเคหะแห่งชาติ,1 ก.ค. 2014 - 30 มิ.ย. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งทุน :บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน ตามหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด และเกณฑ์ความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน,23 ธ.ค. 2016 - 23 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังและการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,1 พ.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืนในย่านนวัตกรรมศรีราชาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,17 ก.ค. 2017 - 15 ม.ค. 2018
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,26 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,1 มิ.ย. 2010 - 31 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน :ม.ก.,1 มี.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246591 ชื่อวิชา Research Methods in Urban & Envi. Planning,1 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,1 ส.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย,12 ม.ค. 2013 - 12 ม.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหล่งทุน :การเคหะแห่งชาติ,1 ก.พ. 2011 - 31 ธ.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,19 ก.ย. 2012 - 19 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :CMC Exhibition Services Pte Ltd. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Thailand Green Building Conference 2012,20 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246597 ชื่อวิชา Seminar,17 ม.ค. 2013 - 17 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: วิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ แหล่งทุน :บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้ได้รับทุนจาก APEC (Asia Pacific Economic Cooperation),1 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2012
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017