Conference

การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ปี 2557
ชาติ
20 มิถุนายน 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งทุน :บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017