Conference

“การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย “การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
ชาติ
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2016
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังและการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,1 พ.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2017