Conference

the Third Asian Conference on Cultural Studies
นานาชาติ
26 พฤษภาคม 2013
Osaka ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดฯ แหล่งทุน :การเคหะแห่งชาติ,1 ก.ค. 2014 - 30 มิ.ย. 2015