Conference

การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (ISBN: 9786167262345)
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246599 ชื่อวิชา Thesis,9 มิ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2012