Journal

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง (ISSN: 16857127)
43
-
27-34
สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017