Conference

การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาติ
22 กรกฎาคม 2016
แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืนในย่านนวัตกรรมศรีราชาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,17 ก.ค. 2017 - 15 ม.ค. 2018