การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Development of duckweed and associated microbial resource values towards Bio-Circular-Green (BCG) แหล่งทุน :Japan International Cooperation Agency (JICA),1 เม.ย. 2021 - 31 มี.ค. 2026

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120102008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>