การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2013

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

10

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 25
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,12 ธ.ค. 2013 - 13 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,12 ธ.ค. 2013 - 13 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Management,16 ธ.ค. 2013 - 16 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007454 ชื่อวิชา Plant Growth Regulators in Horticulture,12 ก.ย. 2013 - 9 ต.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,9 ก.ย. 2013 - 11 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401511 ชื่อวิชา Comparative Plant Anatomy,12 ก.พ. 2013 - 19 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401553 ชื่อวิชา Advanced Plant Reproductive Physiology,1 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,12 ก.พ. 2013 - 26 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเทคโนโลยีข้าวลูกผสม Hybrid & Technology,14 ส.ค. 2013 - 14 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007454 ชื่อวิชา Plant Growth Regulators in Horticulture,12 ก.ย. 2013 - 9 ต.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,17 ธ.ค. 2013 - 24 ก.พ. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007454 ชื่อวิชา Plant Growth Regulators in Horticulture,12 ก.ย. 2013 - 9 ต.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007565 ชื่อวิชา Urban Plaza,10 มิ.ย. 2013 - 29 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007565 ชื่อวิชา Urban Plaza,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,12 ธ.ค. 2013 - 12 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007565 ชื่อวิชา Urban Plaza,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,20 ส.ค. 2013 - 27 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,27 ส.ค. 2013 - 10 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,9 ก.ย. 2013 - 11 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,22 ก.ค. 2013 - 25 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,11 ก.ค. 2013 - 11 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007471 ชื่อวิชา Principles of Horticultural Breeding,1 ก.ค. 2013 - 31 ก.ค. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด