การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2014

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

5

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 14
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตพืชผักอินทรีย์,10 เม.ย. 2014 - 11 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชิงการค้า,22 เม.ย. 2014 - 22 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007471 ชื่อวิชา Principles of Horticultural Breeding,1 ม.ค. 2014 - 31 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007311 ชื่อวิชา Principles of Horticulture,24 ก.พ. 2014 - 24 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ก.พ. 2014 - 28 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์หงส์เหิน แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ม.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ก.พ. 2014 - 28 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บรักษาพันธุ์วานิลลาในสภาพปลอดเชื้อ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ก.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.ระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน,25 เม.ย. 2014 - 26 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชิงการค้า,22 เม.ย. 2014 - 22 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน,25 เม.ย. 2014 - 26 เม.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ม.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007442 ชื่อวิชา Subtropical Fruits,18 พ.ย. 2014 - 18 พ.ย. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด