การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2015

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 49
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,19 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,19 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,19 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 17 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,9 พ.ย. 2015 - 9 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,12 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ช่อง 7 สี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เกษตรกรข้องใจ : วิธีแก้ปัญหาน้ำเค็ม,27 ม.ค. 2015 - 30 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,5 ต.ค. 2015 - 5 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,2 ก.ย. 2015 - 2 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007442 ชื่อวิชา Subtropical Fruits,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007575 ชื่อวิชา Molecular Genetics for Horticultural Crops,21 ม.ค. 2015 - 20 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,2 ก.ย. 2015 - 2 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,22 ก.ย. 2015 - 24 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บรักษาพืชสกุลหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อโดยเทคนิคเมล็ดเทียมและการชะลอการเจริญเติบโต แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Mendel University, Czech Republic ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Thai Gardens,7 ต.ค. 2015 - 7 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ.มติชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มห้สจรรย์พันธุ์กล้วยไทย,9 ก.ค. 2015 - 9 ก.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,15 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007575 ชื่อวิชา Molecular Genetics for Horticultural Crops,14 ม.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007542 ชื่อวิชา Industrial Fruit Crop II,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปักชำกิ่งหม่อน,30 ม.ค. 2015 - 7 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007513 ชื่อวิชา Medicinal Plant Production,17 ส.ค. 2015 - 25 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007575 ชื่อวิชา Molecular Genetics for Horticultural Crops,14 ม.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,13 ม.ค. 2015 - 5 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,25 ส.ค. 2015 - 24 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,10 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007581 ชื่อวิชา Horticultural Seed Production,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,17 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :ขอวิธีการและสูตรอาหารเพาะเลี้ยง และจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของภาควิชาพืชสวน ,1 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก. การใช้ประโยชน์ :ใช้สูตรอาหารอื่นทดแทนการใช้อาหารสูตร VW ซึ่งต้องมีน้ำมะพร้าวเป็นองค์ประกอบ แต่ในปัจจุบันน้ำมะพร้าวหายากขึ้นและราคาแพง จึงทดสอบสูตรอาหารอื่นทดแทน,1 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก. การใช้ประโยชน์ :ใช้สูตรอาหารอื่นทดแทนการใช้อาหารสูตร VW ซึ่งต้องมีน้ำมะพร้าวเป็นองค์ประกอบ แต่ในปัจจุบันน้ำมะพร้าวหายากขึ้นและราคาแพง จึงทดสอบสูตรอาหารอื่นทดแทน,1 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016