การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2018

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ ท่าเสา, คลัสเตอร์กล้วยไม้, บริษัทส่งออก (เช่น บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด) การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการรับมือกับปัญหาน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในทุกปี ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 เกษตรกรสามารถใช้ค่า EC จากผลงานวิจัยมาประกอบการตัดสินใจในการให้น้ำกล้วยไม้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากการปล่อยให้กล้วยไม้ตายจากการไม่รดน้ำ หรือเสียหายจากการใช้น้ำเค็มรด รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในกรณีที่ซื้อน้ำจืดมาเจือจางกับน้ำเค็มก่อนที่จะใช้รดกล้วยไม้ โดยจะแตกต่างจากช่วงแล้งในปี 2557-2558 ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มอย่างรุนแรงดังปรากฏในสื่อต่างๆ,1 ม.ค. 2018 - 30 ก.ค. 2019
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ ท่าเสา, คลัสเตอร์กล้วยไม้, บริษัทส่งออก (เช่น บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด) การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการรับมือกับปัญหาน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในทุกปี ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 เกษตรกรสามารถใช้ค่า EC จากผลงานวิจัยมาประกอบการตัดสินใจในการให้น้ำกล้วยไม้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากการปล่อยให้กล้วยไม้ตายจากการไม่รดน้ำ หรือเสียหายจากการใช้น้ำเค็มรด รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในกรณีที่ซื้อน้ำจืดมาเจือจางกับน้ำเค็มก่อนที่จะใช้รดกล้วยไม้ โดยจะแตกต่างจากช่วงแล้งในปี 2557-2558 ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มอย่างรุนแรงดังปรากฏในสื่อต่างๆ,1 ม.ค. 2018 - 30 ก.ค. 2019