การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2017

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตและการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายและสกุลแวนด้าเพื่อการค้าฯ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,7 ก.พ. 2017 - 31 มี.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อทำลายการพักตัว และชะลอความสุกนิ่มของพลับที่ปลูกบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์,23 มิ.ย. 2017 - 23 มิ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007462 ชื่อวิชา Environmental Horticulture,2 พ.ย. 2017 - 2 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,7 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,16 ม.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด