การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2009

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

7

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 56
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ม.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ม.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401581 ชื่อวิชา Plant Ecophysiology,7 ก.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401581 ชื่อวิชา Plant Ecophysiology,4 ส.ค. 2009 - 1 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,11 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงกวา แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ม.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,8 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า,9 เม.ย. 2009 - 9 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,8 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015261 ชื่อวิชา Soil Science,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช,12 มี.ค. 2009 - 29 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ,24 เม.ย. 2009 - 28 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงในโรงเก็บ แหล่งทุน :สวพ.มก. และ หน่วยงานต้นสังกัด,1 ก.ย. 2009 - 21 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิทยาประยุกต์ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "ต้นศรีทอง พืชพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพเป็นพลังงานสีเขียว",18 ก.พ. 2009 - 18 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007541 ชื่อวิชา Industrial Fruit Crop I,7 ก.ค. 2009 - 11 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,6 ม.ค. 2009 - 7 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๘,6 พ.ค. 2009 - 9 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Turkey ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :6 th International Postharvest Symposium,8 เม.ย. 2009 - 12 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ,19 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,9 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของความชื้นในดินและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตแตงเทศ แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ม.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ม.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,14 ธ.ค. 2009 - 22 พ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,2 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ทาง การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แหล่งทุน :สวพ. มก.,19 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007565 ชื่อวิชา Urban Plaza,2 ธ.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,20 ก.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421498 ชื่อวิชา Special Problems,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,15 มิ.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,2 พ.ย. 2009 - 15 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,17 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุ,13 พ.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของพืชป่าสกุลขิงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แหล่งทุน :สวพ.มก.,19 มี.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชวงศ์ขิงตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01352561 ชื่อวิชา Information Management,2 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :NECTEC ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Enhancing Knowledge Services with Ontology and Service Science : Education, Agriculture,Tourism,24 ก.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,1 ก.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007541 ชื่อวิชา Industrial Fruit Crop I,5 ม.ค. 2009 - 27 ธ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401511 ชื่อวิชา Comparative Plant Anatomy,1 ต.ค. 2009 - 1 พ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กทม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตผักปลอดสารพิษ,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,27 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,1 มิ.ย. 2009 - 18 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด