การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2016

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 31
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความเค็มของน้ำ กับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพืชสวนอื่น ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ GAP อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร,19 พ.ค. 2016 - 19 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม,17 ก.พ. 2016 - 17 ก.พ. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,31 มี.ค. 2016 - 31 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,29 มี.ค. 2016 - 29 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,29 มี.ค. 2016 - 29 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007442 ชื่อวิชา Subtropical Fruits,18 ก.พ. 2016 - 18 ก.พ. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,8 มิ.ย. 2016 - 7 มิ.ย. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,18 ม.ค. 2016 - 11 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,31 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054323 ชื่อวิชา Processing of Agro-Industrial Products II,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิดในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01013232 ชื่อวิชา Introduction to Tropical Horticulture,13 พ.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,18 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,1 มี.ค. 2016 - 10 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการแปลงปลูกพืชสมุนไพร,1 มี.ค. 2016 - 1 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,18 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007442 ชื่อวิชา Subtropical Fruits,18 ก.พ. 2016 - 18 ก.พ. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,29 มี.ค. 2016 - 29 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความเค็มของน้ำ กับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพืชสวนอื่น ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ GAP อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร,19 พ.ค. 2016 - 19 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม,17 ก.พ. 2016 - 17 ก.พ. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรววงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ผู้วิจัยได้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานวิจัยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) น้อยกว่าหรือเท่า 750 uS/cm เมื่อน้ำมีค่า EC สูงกว่า 750 uS/cm ทำให้เกษตรกรไม่กล้านำน้ำเค็มมาใช้รดกล้วยไม้ หรือซื้อน้ำจืดมาใช้รดกล้วยไม้ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต และแนะนำให้เกษตรกรซื้อเครื่องวัดค่า EC ไว้ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับรดกล้วยไม้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือทางด้านการเกษตร เช่น หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน หนังสือกล้วยฉบับสมบูรณ์ หนังสือกล้วยเงินล้าน เป็นต้น 2.เป็นข้อมูลประกอบเอกสาร การปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ในโครงการพัฒนาผลิตต้นพันธุ์กล้วย ของสถานีวิจัยปากช่อง,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2018
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรววงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ผู้วิจัยได้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานวิจัยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) น้อยกว่าหรือเท่า 750 uS/cm เมื่อน้ำมีค่า EC สูงกว่า 750 uS/cm ทำให้เกษตรกรไม่กล้านำน้ำเค็มมาใช้รดกล้วยไม้ หรือซื้อน้ำจืดมาใช้รดกล้วยไม้ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต และแนะนำให้เกษตรกรซื้อเครื่องวัดค่า EC ไว้ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับรดกล้วยไม้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด