การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2007

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

64

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด