การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชสวน ปี 2012

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชสวน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 24
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,4 มิ.ย. 2012 - 30 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,4 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกลูกผสมสีม่วง แหล่งทุน :ทุนวิจัยส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,2 ม.ค. 2012 - 5 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์บัวดินในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้รังสีแกมมา แหล่งทุน :ทุนวิจัยส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,2 ม.ค. 2012 - 5 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553531 ชื่อวิชา Plants Uses in Landscape Architecture,5 พ.ย. 2012 - 27 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007311 ชื่อวิชา Principles of Horticulture,21 ก.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007311 ชื่อวิชา Principles of Horticulture,17 ก.ย. 2012 - 17 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,14 ก.พ. 2012 - 6 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,14 ก.พ. 2012 - 6 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553531 ชื่อวิชา Plants Uses in Landscape Architecture,5 พ.ย. 2012 - 27 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,30 พ.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,30 พ.ย. 2012 - 31 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007552 ชื่อวิชา Physio.of Horticultural Plants Under Stress,5 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advanced Physiology of Horticultural Crops,5 พ.ย. 2012 - 18 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007522 ชื่อวิชา Vegetable Production in Soilless Culture,19 ก.ย. 2012 - 19 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Classification of potatoes iun Ethiopia แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Classification of Poteto in Ethiopia แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Classification of potatoes iun Ethiopia แหล่งทุน :ส่วนตัว,31 ม.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520092008 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด