การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2022

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308536 ชื่อวิชา Wildlife Tourism,15 ส.ค. 2022 - 26 ส.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การท่องเที่ยวสัตว์ป่า,1 เม.ย. 2022 - 1 เม.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402591 ชื่อวิชา Research Techniques in Biochemistry,7 พ.ย. 2022 - 21 ธ.ค. 2023
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมระดับฮีสตามีนในจิ้งหรีด,27 พ.ค. 2022 - 27 พ.ค. 2022

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด