การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2009

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 28
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NATDA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารจัดการแปลงเพื่อชะลอการต้านทานต่อสารป้องกันกำจั,10 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,17 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้านอ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช และบริเวณใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจาดพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ ( แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรู แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,2 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004581 ชื่อวิชา Advanced Insecticide Toxicology I,8 ม.ค. 2009 - 8 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หิ่งห้อย" มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตเรืองแสง,22 มิ.ย. 2009 - 22 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004461 ชื่อวิชา Insect Ecology,9 มิ.ย. 2009 - 18 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด