การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2011

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

9

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004533 ชื่อวิชา Insect Vector Control,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004533 ชื่อวิชา Insect Vector Control,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004532 ชื่อวิชา Medical & Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004532 ชื่อวิชา Medical & Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมแมลงพาหะและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ,10 ส.ค. 2011 - 11 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมแมลงพาหะและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ,10 ส.ค. 2011 - 11 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,24 มิ.ย. 2011 - 24 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การอบรมให้ความรู้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะของข้าวโพด,28 ต.ค. 2011 - 28 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,24 มิ.ย. 2011 - 24 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011411 ชื่อวิชา Fundamentals of Pest Management,27 ก.ค. 2011 - 27 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรและผู้สนใจ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูผัก,24 ต.ค. 2011 - 24 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกควบคุมแมลงศัตรูพืช และการชักนำภูมิต้านทานพืชเพื่อป้องกันแมลงของเชื้อ Paenibacillus pabuli แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,1 ก.ค. 2011 - 30 มิ.ย. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416571 ชื่อวิชา Population & Quantitative Genetics,9 ส.ค. 2011 - 25 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2011 - 31 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา Ecology of Aquatic Insects,1 ส.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา Ecology of Aquatic Insects,1 ส.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการการจัดประชุมอนุกรมวิธานและซิสเต็มมาทิคแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชุมอนุกรมวิธานและซิสเต็มมาทิคแห่งประเทศไทย,2 พ.ค. 2011 - 4 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02741591 ชื่อวิชา Research Methods in Envi.Science & Technology,27 ม.ค. 2011 - 10 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004581 ชื่อวิชา Advanced Insecticide Toxicology I,14 ก.พ. 2011 - 14 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004561 ชื่อวิชา Environmental Entomology,19 ธ.ค. 2011 - 26 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Thailand Research Expo 2554 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยอย่างยั่งยืน,30 ส.ค. 2011 - 30 ส.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้มาเยี่ยมชมบูท และรับ CD สรุปผลงานวิจัย นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 การใช้ประโยชน์ :จัดทำเป็นโปสเตอร์ เพื่อติดแสดงเป็นนิทรรศการให้คนเข้าเยี่ยมชม และเห็นเป็นตัวอย่างการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สรุปเผยแพร่ และเปิดบูทบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาศัตรูธรรมชาติ (แมงมุมและไรตัวห้ำ) และ สารสกัดจากพืช (พืชป่าและวัชพืช) เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรตำบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การใช้ประโยชน์ :อบรมเกษตรกรและผู้สนใจ,24 ต.ค. 2011 - 24 ต.ค. 2011