การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2017

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,9 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004462 ชื่อวิชา Insect Behavior,14 มี.ค. 2017 - 15 มี.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวทช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “Eco-Techno Tourism Management”,31 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004462 ชื่อวิชา Insect Behavior,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017