การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2007

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด