การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026431 ชื่อวิชา Termites & Their Control,1 มิ.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา Ecology of Aquatic Insects,13 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา Ecology of Aquatic Insects,13 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา Ecology of Aquatic Insects,13 มิ.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biology, Ecology and epidemic importance of mosquitoes and stable flied in Thailand,31 ม.ค. 2012 - 31 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมประจำปีเมธีวิจัยอาวุโส สกว เรื่อง ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย ,31 ม.ค. 2012 - 31 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,4 ธ.ค. 2012 - 15 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อาคารการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบูรณาการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ,14 ก.ค. 2012 - 27 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013