การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2014

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416471 ชื่อวิชา Introduction to Population Genetics,21 ม.ค. 2014 - 24 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004461 ชื่อวิชา Ecological Entomology,16 ก.ย. 2014 - 16 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetics,11 ก.พ. 2014 - 11 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01013221 ชื่อวิชา Tropical Entomology,23 ก.ย. 2014 - 23 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004461 ชื่อวิชา Ecological Entomology,9 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฐจัทรเกษม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Toxicity and behavioral responses of the freshwater firefly larvae, Luciola aquatilis, to glyphosate herbicide,5 ก.ย. 2014 - 5 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004431 ชื่อวิชา Agricultural Mites & Management,1 ม.ค. 2014 - 31 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004553 ชื่อวิชา Insect Taxonomy,12 ก.พ. 2014 - 26 ก.พ. 2014

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด