การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2013

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 15
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,9 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,9 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004562 ชื่อวิชา Biodiversity of Insects,13 มิ.ย. 2013 - 3 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011471 ชื่อวิชา Pesticides & Their Applications,11 มิ.ย. 2013 - 11 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004581 ชื่อวิชา Advanced Insecticide Toxicology I,3 ต.ค. 2013 - 3 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004472 ชื่อวิชา Entomopathogenic Microorganisms & Products,6 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,8 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,13 ก.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย,28 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยสาบเสือ ว่านน้ำ และดาวเรืองในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004372 ชื่อวิชา Economic Insects Management,1 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยสาบเสือ ว่านน้ำ และดาวเรืองในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004562 ชื่อวิชา Biodiversity of Insects,4 ก.ค. 2013 - 19 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004461 ชื่อวิชา Ecological Entomology,27 ส.ค. 2013 - 24 ก.ย. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :แทรกในสไลด์บรรยาย,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :สไลด์ประกอบการบรรยายโครงการอบรม ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์จากหิ่งห้อยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานราชการ ประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชมหิ่งห้อย จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :-จัดนิทรรศการโดยจัดทำสรุปข้อมูลวิจัยในรูปแบบ x-strand -แทรกในเนื้อหาของสไลด์บรรยาย ในหัวข้อ การอนุรักษ์หิ่งห้อย,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013