การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

3

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพรใกล้ตัว…กำจัดแมลง ได้จริงหรือ,31 ม.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004431 ชื่อวิชา Agricultural Mites & Management,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ไรแดง แผลงฤทธิ์ไร่มัน,22 มิ.ย. 2015 - 22 มิ.ย. 2015

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด