รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2013

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Diversity of crabs from bottom gill net, Rayong province", รางวัลที่ 3 โปสเตอร์การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางดวงเดือน วารีวะนิช,inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์,"The yields and characteristics of chitosan from wasted crabs shells colleted from bottom gill net", รางวัลชมเชยการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013