รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์,inนายวิสัย คงแก้ว,inนายสหัส ราชเมืองขวาง,"Species richness, density and distribution of soldier crabs in sandy beach around Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province", รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 55, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 6 2017