รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2007

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

4

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>
Publish Year Honor Award 1
2007 inดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม TIFF AWARD ประจำปี 2550", สาขาสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Sep 17 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>
Publish Year Output Award 1
2007 inดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์,"Marine Affairs", รางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม จากการประกวดรางวัล Toyota Thailand Foundation Award : TTF Award ประจำปี 2550, สิ่งแวดล้อม, มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Nov 14 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2007 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,"ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์", รางวัลชมเชย การจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2007
2007 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Species Diversity of Crabs from Bottom Gill Net Fish Fisheries in Thailand", รางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานโปสเตอร์การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2007