Award

Article
ผลผลิตและคุณลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปู
Award
รางวัลชมเชยการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
5 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-