รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์,"Recent Eutrophication Problems and Water Quality Crisis of the Estuarine Ecosystems in the Inner Gulf of Thailand", รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, , มหาวิทยาลัยพะเยา, Jan 26 2018
2018 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์,"Species Richness and Abundance of Crabs from Bottom Gill Net in Trat Province", รางวัลที่ 1 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, สาขาประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018